POLÍTICA DE PRIVACITAT

A Baula Comunicació SL (en endavant “Baula Comunicació”) estem compromesos amb el bon ús de l’entorn digital. Advoquem per la innovació i la tecnologia des d’una vessant respectuosa i crítica. És en aquest sentit i, a fi i efecte, de complir amb el què estableix el RGPD  2016/679 i la LOPD 3/2018 que l’informem dels principis rectors del tractament de dades personals, de com adquirim, utilitzem i emmagatzemem les dades personals a les quals tenim accés i dels drets que vostè té com a interessat.

El RGPD estableix que el tractament de dades personals es durà a terme sempre de manera lícita, lleial i transparent; les dades recollides hauran de ser adequades pertinents i limitades a la finalitat per la qual es recullen; es vetllarà sempre per què les dades siguin exactes i estiguin actualitzades; s’emmagatzemeran pel temps indispensable i s’haurà de garantir la seva seguretat , integritat i confidencialitat.

Aplicant doncs el principis rectors descrits, l’informem de:

Responsable del tractament i com hi poden contactar Baula Comunicació SL B67199513
info@baula.cat
Base jurídica del tractament Art. 6.1.a) i b) del RGPD.
– El consentiment del propi interessat
– Quan sigui necessari per l’execució d’un contracte en què l’interessat sigui part
Finalitat del tractament Prestació de serveis i/o processos de selecció de personal
Categories d’interessats i de dades personals que podem arribar a tractar Els interessats podran ser persones físiques amb qui Baula Comunicació tingui una relació professional i/o persones físiques que sol·licitin ocupar possibles vacants.

Les dades personals que es tractarà des de Baula Comunicació seran fonamentalment dades de contacte. Vetllant en tot moment que siguin les mínimes indispensables per dur a terme la prestació de serveis o donar resposta a les sol·licituds de vacants que correspongués.

Per tant, NO es tractaran en cap cas dades personals incloses dins la categoria de dades personals especials.

A qui es comunicaran les dades personals que ens comparteixi El destinatari de les dades personals facilitades serà en tot moment Baula Comunicació. En cas d’haver de compartir-se aquesta informació amb tercers, s’informarà prèviament a l’interessat per tal que indiqui si dona el seu consentiment*.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat tenim implantades. A Baula Comunicació tenim implementades les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de garantir la seguretat de les dades personals que tractem i emmagatzemem.
Durant quant de temps guardarem les seves dades personals. No podem indicar un període temporal concret. No obstant,  en aplicació del principi d’adeqüació, l’informem que emmagatzerem les seves dades durant el temps imprescindible per executar correctament la prestació de serveis o donar-los resposta a possibles sol·licituds d’ocupació de vacants.

* El convidem a llegir la nostra Política de Cookies on trobarà informació sobre en quins casos la seva informació podría compartir-se amb tercers sempre mitjançant la seva acceptació previa.

Addicionalment, li comuniquem que com a interessat vostè té dret a:

  • Obtenir del responsable la confirmació de si es tracten les seves dades personals, quines dades son, la finalitat del tractament, qui hi té accés o a qui s’han comunicat i el termini previst de conservació.
  • Demanar al responsable que rectifiqui o completi les seves dades personals.
  • Demanar al responsable que suprimeixi les seves dades i que per tant deixi de tractar-les.
  • Sol·licitar al responsable que limiti el tractament de les seves dades quan aquestes no siguin exactes, el tractament sigui il·lícit, les dades ja no siguin necessaries per les finalitats que justifiquen el tractament o l’interessat s’hi hagués oposat.
  • Rebre les seves dades personals o aquelles a que pugui tenir accés legitimament, en un format estructurat i inteligible per poder-les informar o traslladar a un nou responsable.
  • Oposar-se en qualsevol moment al tractament, sobretot quan les seves dades siguin objecte de tècniques de màrqueting.

En cas que vulgui exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment, li recordem que pot posar-se en contacte amb el responsable de tractament de Baula Comunicació a info@baula.cat. Així mateix, pot ejercir els seus drets davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades: https://apdcat.gencat.cat/ca/autoritat/serveis_autoritat/.

Altrament, per a més informació sobre la normativa reguladora de Protecció de Dades el convidem a visitar la pàgina web de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/es) i, més concretament, a fer una visita a les guies publicades per aquesta entitat.